Verslag (EXTRA) LEDENVERGADERING AVA`70

Voorzitter Jan Rademaker begint de extra ledenvergadering
 

Dinsdag 30 oktober vond er in het clubgebouw van AVA`70 een extra ledenvergadering plaats. Tijdens het overleg werden de plannen over de nieuwe accommodatie duidelijk gemaakt en werd er tevens een financiële uitleg gegeven over de investeringen, die gedaan moeten worden om het nieuwe clubgebouw te realiseren. 

Nieuwe accommodatie:

Voorzitter Jan Rademaker gaf in zijn inleiding aan, dat er een heel stukje geschiedenis is voorafgegaan aan het uiteindelijke besluit van de gemeente Aalten om een 300 meterbaan aan te leggen. Ruim 6 jaar geleden zijn de eerste onderhandelingen gestart en volgden er vele gesprekken met vertegenwoordigers van de gemeente. Anderhalf jaar geleden heeft het bestuur van AVA`70, met volledige instemming van de leden, het initiatief genomen, om te gaan voor een 300 meterbaan op de huidige locatie. Dit bleek het maximaal haalbare. Toch leek het nog op niets uit te draaien. In november 2011 kwam er alsnog een doorbraak, op basis van het door AVA ingediende amendement. De gemeente Aalten zegde de benodigde financiële middelen toe voor de aanleg van een nieuwe accommodatie. Op dit moment zijn de gesprekken over de technische aspecten van de baan in een eindfase, zodat er (onder voorbehoud) in het voorjaar van 2013 kan worden gestart met de definitieve aanleg. Ondanks het marathonoverleg heerst er een goed gevoel over het bereikte resultaat! 

Bestuurssamenstellling:

Er waren 2 vacatures binnen het bestuur, namelijk het secretariaat en het voorzitterschap. Achter de schermen zijn gesprekken gevoerd met een aantal kandidaten, die positief resultaat heeft opgeleverd. Anky Bruil heeft toegezegd, dat zij het secretariaat over wil nemen van Diana Ottevanger. Diana heeft te kennen gegeven, dat zij de binding met de vereniging mist, nu ze zelf niet meer actief mag hardlopen.

Voorzitter Jan Rademaker heeft al in een eerder stadium te kennen gegeven, dat hij wilde stoppen, maar de ontwikkelingen bij de vereniging hebben hem in april van 2012 doen besluiten, om er nog een jaar aan vast te plakken. De voorzittershamer zal in 2013 worden overgenomen door Dave Posthumus, die zijn taak overigens oppakt op 1 juli a.s., vanwege het afronden van zijn studie. Beide nieuwe bestuursleden zijn door de aanwezigen met een groot applaus begroet. Dave Posthumus stelde zich vervolgens voor  en ziet zijn toekomstige taak als voorzitter als een grote uitdaging.  

Presentatie Baan en Accommodatie:

Henrie Drenthel presenteerde m.b.v. een filmpje en tekeningen de nieuwe baan en het nieuwe clubgebouw. De wijze van deze prestatie was zeer duidelijk en oogstte veel lof bij de aanwezigen. Ook het financiële overzicht voor de bouw van het clubgebouw werden getoond en toegelicht. 

Besluitvorming:

De aanwezige leden gaven volmondig en unaniem het fiat voor de financiële investeringen voor het aan te gane plan en de bijbehorende financiële verplichtingen. Tevens gaven de aanwezigen aan, dat er een beroep op hen kan worden gedaan bij het uitoefenen van zelfwerkzaamheden en het ondersteunen van acties om gelden te vergaren t.b.v. de realisatie en inrichting van het clubgebouw. 

De (extra)ledenvergadering heeft duidelijk gemaakt dat de aanwezige leden unaniem achter de toekomstplannen van het bestuur staan, m.b.t. de nieuwe accommodatie. Er is veel draagvlak getoond voor de presentatie van de geschetste plannen en er heerste na afloop een goed gevoel voor de uitvoering hiervan!