Aan alle leden van AVA’70 en de ouders van de jeugdleden. 
Uitnodiging ledenvergadering

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering, te houden op donderdag 4 april 2013 om 20.30 uur in het clubgebouw van AVA’70, Bredevoortsestraatweg 110-a te Aalten. 


A
genda


1. Opening

2. Mededelingen

3. Verslag ledenvergadering 29 maart 2012 (website AVA’70)

4. Jaarverslagen 2012 (website AVA’70)

5. Financieel jaarverslag en begroting. Verslag ter inzage voorafgaande aan de vergadering.

6. Verslag kascontrole commissie. Theo Stronks, Gerrit Dijkslag, reserve Marieke Prinsen

  •   benoeming kascontrole commissie

7. Contributie 2013

8. Bestuursverkiezing:

  •  Jan Rademaker aftredend per 1 juli 2013. Bestuur stelt voor Dave Posthumus per 1 juli te benoemen als voorzitter.
  •  Diana Ottevanger aftredend per 4 april 2013. Bestuur stelt voor Anky Bruil per 4 april te benoemen als secretaris.
  •  Evelien Hillen, aftredend en herkiesbaar.

9 . Jubilarissen

10. Rondvraag

11. Pauze

12. Presentatie door Gert -Jan Wassink

13. Sluiting 


Tot ziens op deze vergadering.

Jaar verslag 2012
Jaar verslag 2012 Jeugd
Notulen van de jaarvergadering