Aalten, maart 2018

Aan alle leden van AVA’70 en de ouders van de jeugdleden.

Uitnodiging ledenvergadering

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering, die gehouden wordt op donderdag
29 maart 2018 om 20.30 uur in het clubgebouw van AVA’70, Bredevoortsestraatweg 110-a te Aalten.

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Verslag ledenvergadering 30 maart 2017 (website AVA’70)
 4. Jaarverslagen 2017 (website AVA’70)
 5. Financieel jaarverslag en begroting. Verslag ter inzage voorafgaande aan de vergadering.
 6. Verslag kascontrole commissie
 • benoeming kascontrole commissie
 1. Contributie 2018
 2. Bestuursverkiezing:
 • Sander Wikkerink aftredend per 1 april 2018 en niet herkiesbaar. Als kandidaat Jeugd, accommodatie & materiaal stellen we voor Walter Vaags. Tegenkandidaten kunnen tot 15 minuten voor de vergadering worden opgegeven.
 • Zittende bestuursleden:

         Patrick Ikink                       2014 - 2019
         Hans Prinsen                     2014 - 2019
         Linda Scholten                   2016 - 2020
         Rudi Meinen                       2017 - 2021
         Erwin Wamelink                 2017 - 2021
         Joke Balke                         2017 - 2021

 1. Jubilarissen
 2. Rondvraag
 3. Sluiting

Pauze

Een gezellige tweede helft met een bierproeverij van Bierbrouwerij Wentersch uit Winterswijk.

Tot ziens op deze vergadering.

Jaarverslag 2017     Jeugd jaarverslag 2017    Notulen  alg. Ledenvergadering 2017